• +30 2410 237726

  • Ο Ανελκυστήρας σας αλλάζει επίπεδο!

Πιστοποίηση ανελκυστήρα


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς αναλαμβάνουμε μετά από έλεγχο, την έκδοση πιστοποιητικού του ανελκυστήρα και την σύνταξη του τεχνικού φακέλου μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα για την καταχώρηση στον αρμόδιο δήμο για την έκδοση λειτουργίας του ανελκυστήρα.


Περιοδικός έλεγχος (Επανέλεγχος) Ανελκυστήρα

Περιοδικός έλεγχος (Επανέλεγχος) Ανελκυστήρα Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωτικό παλαιοί και νέοι ανελκυστήρες να έχουν πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας που εκδίδεται μετά από επανέλεγχο του ανελκυστήρα. (Κάτι αντίστοιχο με τον έλεγχο ΚΤΕΟ στα αυτοκίνητα)

Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου κυμαίνεται σε 1-2 χρόνια σε δημόσια κτίρια και 5-6 χρόνια σε ιδιωτικές κατοικίες. Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές του κτιρίου πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα (φεκ.2604/22-12-2008, άρθρο 8). Οι δοκιμές ασφάλειας και ο έλεγχος φορτίου γίνονται με την παρουσία Επιθεωρητή από πιστοποιημένο φορέα ελέγχου Ανελκυστήρων.

Ο Επιθεωρητής στην συνέχεια, συντάσσει την έκθεση ελέγχου που αναφέρει αν υπάρχουν ελλείψεις που πρέπει να γίνουν ώστε να εκδοθεί το πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας του Ανελκυστήρα.

Οι έλεγχοι γίνονται για να διασφαλιστεί ότι οι ανελκυστήρας είναι ασφαλής, δεν έχει ελλείψεις, δεν έχει γίνει σε αυτόν κάποια τροποποίηση και συμμορφώνετε με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Είναι πολύ σημαντικό η εγκατάσταση σας να ανταποκρίνεται στα πρότυπα ασφαλείας.

πιστοποίηση ανελκυστήρα
πιστοποίηση ανελκυστήρα
check

Tips

Πώς μπορώ να καταλάβω αν ο Ανελκυστήρα που χρησιμοποιώ είναι πιστοποιημένος;

Συνήθως υπάρχει σήμανση από τον φορέα πιστοποίησης στον θάλαμο του ανελκυστήρα με την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο +30 2410 237726

Back to top
espa